Menu

Jeugdcoach 

 

Uw situatie nu:

U, als sportvereniging heeft de trainer/coach in loondienst op basis van een seizoens overeenkomst voor 9 maanden (augustus t/m mei) en die wordt al of niet telkens verlengd voor een jaar.

De trainer doet z'n werk, is meestal niet verzekerd voor arbeidsongeschiktheid en het liefst gaat u zo jaren door met een trainer die aan de verwachtingen voldoet. Geen enkele vereniging zit erop te wachten om elke 1 of 2 jaren een nieuwe trainer te zoeken. En als u maar zorgde voor het "gat" van 3 maanden in de zomer was er niets aan de hand, want zo onstond er geen arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Totdat de Wet Werk en Zekerheid werd ingevoerd en vanaf 1 juli 2015 in volle werking is.

 

De situatie nu:

De Ketenregeling:

Uw trainer kunt u nog maar 3 overeenkomsten in maximaal 24 maanden totaal aanbieden.  Het volgende contract is er automatisch een voor onbepaalde tijd. Ontslaan kan dan enkel nog via het UWV of kantonrechter. Het tellen ( het "gat") begint hierbij pas opnieuw als tussen overeenkomsten minimaal zes maanden en één dag zijn verstreken. 

En dit:

Aanzegtermijn, per 1 januari 2015

 U moet uw medewerker met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd uiterlijk één maand voor de afgesproken einddatum schriftelijk op de hoogte brengen van uw voornemen om de arbeidsovereenkomst al dan niet te verlengen. In geval van verlenging van het dienstverband moet u uw medewerker ook op de hoogte brengen van de voorwaarden waaronder u dat wilt doen. 

Daarnaast is er nog sprake van Transitievergoeding (ook al eindigt de overeenkomst op de afgesproken datum), Loondoorbetalingsplicht,  Ontslagroute: Vanaf juli 2015 bestaat er nog steeds een duaal ontslagstelsel in Nederland, maar werkgevers hebben niet langer een vrije keuze als het gaat om de ontslagroute. De ontslagreden gaat de route bepalen. Bij bedrijfseconomische redenen en na twee jaar ziekte van de werknemer kan bij UWV een ontslagvergunning worden gevraagd (opzegging). Bij alle andere redenen voor ontslag moeten werkgevers zich wenden tot de kantonrechter (ontbinding). 

 

Dat vraagt om specialistische hulp:

 

Sportwerkgever Limburg kan nagenoeg al uw werkgeverszaken en daarmee samenhangende administratieve rompslomp verzorgen. Deze dienstverlening is vrijgesteld van BTW.

 

Sportkader Nederland hanteert daarbij voor verenigingen twee modellen:

  1. Sportwerkgever Limburg kan het formeel werkgeverschap overnemen van de vereniging. Hierdoor kunt u de trainer weer langer dan 24 maanden in dienst hebben, zonder dat u hem in vaste dienst heeft.
  2. De vereniging houdt het werkgeverschap in eigen hand.

 

 

Sportwerkgever Limburg formeel werkgever

U geeft Sportwerkgever Limburg de opdracht het formeel werkgeverschap over te nemen en u kunt uw trainer weer meerdere overeenkomsten aanbieden die de 24 maanden overstijgen, zonder dat u de trainer in vaste dienst heeft.  Sportwerkgever Limburg zal dan voor u de contacten met alle officiële instanties zoals Belastingdienst of UWV-werkbedrijf onderhouden.  De werknemer voert  echter onder uw leiding de dagelijkse werkzaamheden uit. U blijft materieel werkgever.

 

Dit heeft een aantal grote voordelen:   

  • U stuurt de werknemer aan en maakt zelf met hem of haar afspraken.
  • Wij verzorgen de volledige loonadministratie. Dit betekent continuïteit in uitbetaling van  nettolonen, afdracht van premieheffingen en beheer van het personeelsdossier. 
  • Wij voorzien u van de nodige managementinformatie en verzorgen de afhandeling met de Belastingdienst, UWV-werkbedrijf en andere betrokken instellingen.        

 

 

Ziekteregeling

Bij ziekte van de werknemer kunt u een beroep doen op onze ziekteregeling. Dit houdt in dat álle administratieve handelingen, waaronder de afstemming met de Arbodienst, door ons worden verzorgd.   De eerste 6 weken van de arbeidsongeschiktheid wordt 70%  van het bruto dagloon inclusief sociale lasten uitgekeerd. Na  deze periode wordt dit verhoogd tot 100%. Behoudens het eigen risico in de eerste twee maanden van ziek zijn, wordt geen inhouding meer bij u gedaan zolang de werknemer ziek is.